Integritet & Säkerhet

Siemens engagemang för skydd av datasäkerhet


Att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är en viktig fråga för Siemens. När vi bedriver vår verksamhet följer vi därför alltid gällande lagbestämmelser om skydd för personuppgifter och datasäkerhet. Vi hoppas att beskrivningen nedan ska hjälpa dig att förstå vilka data som Siemens får samla in, hur Siemens använder och skyddar dessa data och vem vi får sprida dem till.

 

"Cookies" - information som lagras automatiskt i din dator
Siemens använder sig av så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator och när du besöker våra webbsidor lagras vissa data i din dator i form av en "cookie" så att vi automatiskt känner igen din dator nästa gång du besöker oss. Siemens använder cookies bland annat för anpassa webbsidan så att den passar dina intressen bättre eller genom att ditt lösenord lagras i en cookie så att du inte behöver skriva in det på nytt varje gång. Om du inte vill tillåta lagring av , eller inte vill ha några cookies på din dator kan du konfigurera din webbläsare så att alla cookies på datorns hårddisk raderas eller blockeras eller så att du får en varning innan en cookie lagras.

 

Personuppgifter
Via våra webbsidor samlar Siemens inte in några personuppgifter från dig (t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress) om du inte själv väljer att meddela dem till oss (t.ex. genom registrering eller i enkäter) eller ger oss ditt tillstånd, eller om inte detta i övrigt är tillåtet enligt de lagar och förordningar som gäller för skyddet av dina personuppgifter.

 

Ändamål
När du meddelar oss dina personuppgifter använder vi dem normalt för att svara på dina frågor, effektuera din beställning eller ge dig tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. När det gäller att stärka vår kundrelation till dig gäller följande:

Vi får lagra och bearbeta dina personuppgifter och delge dessa till andra bolag inom Siemenskoncernen så att vi kan få en bättre förståelse för dina affärsbehov och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi (eller en tredje part som fungerar som vårt ombud) får använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående erbjudanden från Siemens som kan vara till nytta för din affärsverksamhet eller för att genomföra Internet-enkäter som ger oss bättre förståelse för våra kunders behov.

 

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas som stöd för vår affärsrelation (i synnerhet direktreklam eller marknadsundersökningar) har vi full respekt för detta. Vi kommer inte att sälja eller på annat vis marknadsföra dina personuppgifter till utomstående, med undantag för Siemens dotterföretag.

 

Begränsning av ändamålet
Siemens kommer att samla in, använda eller yppa personuppgifter som du lämnat via Internet enbart för de ändamål som uppgetts för dig, dock med följande undantag:

Om personuppgifterna ska användas för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket personuppgifterna samlats in.

 

Om personuppgifterna behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med dig.

Om personuppgifterna krävs enligt lag eller av behörig administrativ eller juridisk instans.

Om personuppgifterna behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar.

Om personuppgifterna behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet, exempelvis uppsåtliga attacker mot

Siemens informationssystem.


Data från kommunikation eller användning
När du använder telekommunikationstjänster för att komma fram till våra webbsidor genereras dina kommunikationsdata (t.ex. din IP-adress) och användardata (t.ex. uppgifter om början, slut och längd för varje besök och uppgifter om vilka telekommunikationstjänster som du utnyttjade) automatiskt. De kan eventuellt ha anknytning till dina personuppgifter. Om det föreligger ett tvingande behov av att samla in, behandla och utnyttja dina kommunikations- och användardata kommer detta att ske i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser för skydd av datasekretessen.

 

Automatisk insamling av ej personrelaterade data
När du besöker våra webbsidor får vi automatiskt (dvs. utan föregående registrering) samla in ej personrelaterade uppgifter (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem, namnet på din Internet-domän, antal besök, genomsnittlig tid som du varit inne på sidan och vilka sidor som du har tittat på). Vi och våra systerdotterbolag världen över får utnyttja dessa uppgifter för att övervaka våra webbsidors attraktionsförmåga och för att förbättra deras effektivitet och innehåll.

 

Barn
Siemens kommer inte att med vetskap samla in personuppgifter från barn utan att först uppmana dem att inhämta föräldrarnas tillstånd, om detta krävs enligt gällande lag. Vi kommer att använda eller yppa personuppgifter om barn endast i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lag för att söka föräldrarnas tillstånd enligt gällande lagar och förordningar eller för att skydda ett barn. Vid definitionen av begreppet "barn" tas hänsyn både till gällande lag och till kulturella sedvänjor.

 

Säkerhet
För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller uppsåtlig förstörelse, förlust eller förvanskning och mot obehörigt yppande eller tillträde tillämpar Siemens tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner.


Länkar till andra webbsidor
Siemens webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Siemens ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll hos andra webbplatser.

 

Ändring och borttag av personuppgifter
Siemens kommer att på Din begäran lämna skriftligt besked om det förekommer personuppgifter hos Siemens som rör Dig. Siemens reserverar sig dock för att sådant besked inte kan lämnas om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. Siemens kommer också att på Din begäran rätta, komplettera eller radera eventuella fel i Dina personuppgifter. Du har också möjlighet att skriftligen anmäla att du motsätter Dig behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring.

 

Om du har några frågor eller kommentarer som rör Siemens integritet & säkerhetspolicy kan du kontakta oss via info.se@siemens.com.
 

Vi kommer att tillkännage ändringar i vår policy på den här sidan.